เลื่อน-ค่ายนักพูดครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน, Pathum Wan District

— ค่ายนักพูดครั้งที่ 4 — เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทางผู้จัดงานมีความจำเป็นต้องเลื…