โครงการค่ายวิจัยครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2563

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน, Pathum Wan District

‘ค่ายวิจัย ครั้งที่ 9’  ค่ายที่จะนำทุกคนเข้าสู่โลกของการวิจัย เป็นที่รวมตัวนิสิตนักศึกษาแพทย์ และนัก…

Sample text