ค่ายนักพูดครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน, Pathum Wan District

ค่ายนักพูดครั้งที่ 4 วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2564 ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พักค้างคืน) “Spe…