โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่

รีวิว
เข้าห้องผ่าตัด
ราวน์วอร์ด
เข้าเรียน lecture, conference ต่างๆ

ภูมิภาค
ภาคเหนือ

ระยะเวลา (สัปดาห์)
2

รายละเอียดที่พัก 
พักโรงแรมหน้าโรงพยาบาล

ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยว 
อ่างแก้ว ดอยสุเทพ

การเดินทาง 
เครื่องบิน รถส่วนตัว

Leave a Reply