นักศึกษาแพทย์มณฑิตา หุตังคบดี
นิสิตแพทย์ปภาอร คำทับทิม
นักศึกษาแพทย์อุษา ธัมพาณิชย์สกุล
นักศึกษาแพทย์นาเดีย ทวีพงศธร
นักศึกษาแพทย์ณธิดา ชูกลิ่น
นิสิตแพทย์วิทยา โอซากิ
นักศึกษาแพทย์พัชรนันท์ สุทธิจินตทิพย์
นักศึกษาแพทย์พิมพ์ภัทรา ลิมปิติกรานนท์
นิสิตแพทย์ปิยธิดา แสงอ่อน
นักศึกษาแพทย์ปิยะ ไกรทัศน์
นักศึกษาแพทย์จิตรพล พูลวิทยกิจ
นิสิตแพทย์รินทร์ อินทโรดม
นิสิตแพทย์ปภาวี เจียรเกียรติ
นักศึกษาแพทย์อานันท์ ติรสุขวงศา
นิสิตแพทย์วีรวิชญ์ จงศิริวิทยรัฐ
นักศึกษาแพทย์ณัฏฐณิชา ตันนิติไพศาล
นักศึกษาแพทย์ปีย์วรา ช่อมณี
นักศึกษาแพทย์พัทธนันท์ จันทร์รัตน์
นักศึกษาแพทย์ธนัชธรรม ทศพรวิชัย
นักศึกษาแพทย์ปาณิชนก ปิยเบญจรัฐ
นักศึกษาแพทย์อดิลา วิบูลย์จันทร์
นักศึกษาแพทย์ปฤณกนก บุรณศิริ
นักศึกษาแพทย์ศตพร หล้ากุล