หมวดหมู่ ฝ่ายส่งเสริมความสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์แห่งประเทศไทย (สนทท.) ประจำปีการศึกษา 2563

ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 สมาพันธ์นิสิตน…