แบบประเมินความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สพท. ประจำปีการศึกษา 2563

  • ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

  • ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจด้านการออกแบบ

  • ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจด้านข้อมูล

  • ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจด้านการใช้งาน

  • ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

  •  

Leave a Reply