แบบประเมินความพึงพอใจ Facebook live: What we should know about COVID-19 วันที่ 25 เมษายน 2564

  • ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

  • ส่วนที่ 2 การประชาสัมพันธ์

  • ส่วนที่ 3 Facebook live: What we should know about COVID-19

  • ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัด Facebook live ของ สพท.

  •  

Leave a Reply