ประกาศ ศรว. ที่ 8 และ 9/2564 เรื่อง การจัดสอบขั้นตอนที่ 1 2 และ 3 (OSCE) ประจำปี พ.ศ. 2564

วันนี้มีประกาศจาก ศรว. ทั้งหมด 2 เรื่อง โดยมีใจความสำคัญดังนี้

? เรื่อง การจัดสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ในวันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564, วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564 และ การจัดสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

ศรว. ได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

  1. งดการจัดสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ในวันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564
  2. เลื่อนการจัดสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 จากวันที่ 25 และ 26 เมษายน 2564 เป็นวันที่ 22 และ 23 พฤษภาคม 2564 โดยคงสนามสอบเดิม
  3. เลื่อนการจัดสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ในวันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564 ออกไปก่อน และกำหนดวันสอบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ขอให้ติดตามข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.cmathai.org

? เรื่อง การประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 4 ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้เข้าสอบจากสถาบันในประเทศ

ศรว. ได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี้

  1. ให้สถาบันผลิตแพทย์แต่ละแห่ง ทำการประเมินนิสิตนักศึกษาที่สมัครสอบ OSCE ในวันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564 แต่ละคนตามสังกัดของตน ตามแบบฟอร์มการประเมินฯที่ศรว.กำหนด ซึ่งเป็นการประเมินทักษะด้านต่างๆที่สอดคล้องกับการประเมินโดย OSCE ของ ศรว. โดยให้ใช้วิธีรวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติงาน ข้อมูลการสอบที่ผ่านมาแล้ว หรือการประเมินในรูปแบบอื่นที่เหมาะสมกับบริบทของสถาบัน ในขณะที่นิสิตนักศึกษาได้ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 6 เพื่อใช้แทนผลการสอบ OSCE ของ ศรว.แล้วส่งผลการประเมินมาให้กรรมการบริหารศรว.พิจารณาทั้งนี้ การประเมินรูปแบบนี้ ให้ถือเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้สมัครสอบจากสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศซึ่งถูกงดการสอบตามประกาศดังกล่าว เฉพาะในสถานการณ์ครั้งนี้เท่านั้น
  2. การพิจารณารับรองการสอบขั้นตอนที่ 3 ยังใช้กฎเกณฑ์เดิม คือ ต้องผ่าน OSCE หรือการประเมินที่เทียบเท่า OSCE การสอบรายยาว การสอบอัตนัยประยุกต์ และ 15 ทักษะหัตถการ ส่วนผู้สมัครสอบที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันผลิตแพทย์ต่างประเทศนั้น ศรว. คาดว่าจะสามารถดำเนินการจัดสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 ซึ่ง ศรว. จะประกาศกำหนดการให้ทราบในภายหลัง จึงขอให้ติดตามข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.cmathai.org ต่อไป

สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ : www.cmathai.org

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น