ค่ายนักพูดครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมดี ๆ สำหรับนิสิต นักศึกษาแพทย์และนักเรียนแพทย์ทหารทุกชั้นปีทั่วประเทศ??

? ค่ายนักพูดครั้งที่ 4 ?
? วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2564 ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พักค้างคืน)

Speech both conceals and reveals the thoughts of men

ค่ายที่จะฝึกฝนทักษะการพูดและการสื่อสาร เพื่อใช้ในชีวิตจริง และการประกอบอาชีพแพทย์ในอนาคตตต?

? รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-16 เมษายน 2564 เวลา 23.59 น. ?
**โดยพิมพ์ ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น ชั้นปี รหัสนักศึกษา ส่งให้ตัวแทนสพท. ของแต่ละคณะ

*หมายเหตุ* รับจำนวนจำกัด สถาบันละ 2 ท่านเท่านั้นนน??? ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,700 บาท

** ระหว่างร่วมกิจกรรม ทีมผู้จัดงานและผู้ร่วมค่ายจะต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด?

** กำหนดการต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 **

Leave a Reply