SMST x Clubhouse: COVID-19 VACCINES สำหรับนิสิตนักศึกษาแพทย์

‼️SMST x Clubhouse‼️

วันนี้จะมาแจกสรุปจากกิจกรรม Clubhouse โดย Thai Medical Students Club ที่จัดเมื่อวันที่ 11 มีนาคม ที่ผ่านมานะครับบ?
หัวข้อ ?COVID-19 vaccines for medical students ที่นิสิตนักศึกษาแพทย์ควรรู้‼️ พร้อม Q&A

โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร

  • ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล หัวหน้าสาขาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อ. นพ.ประวัฒน์ จันทฤทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อ. นพ.ศุภโชค เกิดลาภ อาจารย์แพทย์ (อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ) สาขาวิชาคลินิก โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (CNMI)

พร้อมกับวิทยากรรับเชิญ ผศ. นพ.กำธร มาลาธรรม อาจารย์ประจำสาขาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

โดยมีผู้ดำเนินรายการคือ นศพ.ภรัณยู โอสถธนากร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับ
ได้ความรู้อัปเดตเกี่ยวกับวัคซีน COVID-19 และแนวทางการปฏิบัติตัวสำหรับนิสิตนักศึกษาแพทย์ รวมถึงแนวทางการให้ความรู้ผู้ป่วยและคนรอบตัวด้วยนะครับ?

ขอบคุณวิทยากรและผู้ดำเนินรายการ และขอบคุณสรุปอย่างละเอียด พร้อม Infographic สวย ๆ จาก นศพ.ปัณณ์ชนก ตันติยุทธ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตด้วยครับบ???

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564)

Leave a Reply