ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 4/2564 เรื่อง กำหนดการจัดสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ที่เลื่อนสอบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2563 (พ.ศ. 2564)

ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 4/2564 เรื่อง กำหนดการจัดสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ที่เลื่อนสอบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2563 (พ.ศ. 2564)

ตามที่ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ได้ออกประกาศศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภาที่ 1/2564 เรื่อง การเลื่อนการจัดสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระลอกใหม่

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารศรว. ผ่านระบบ online เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 คณะกรรมการบริหาร ศรว. ได้มีมติกำหนดการจัดสอบใหม่ ดังนี้

28 กุมภาพันธ์ 2564 สอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ครั้งที่ 1

4 เมษายน 2564 สอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ครั้งที่ 2

ทั้งนี้ ศรว. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการจัดสอบ ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการที่ ศบค. กำหนด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : https://cmathai.org/news/detail/592

Leave a Reply