วันครู 16 มกราคม 2564

คำขวัญวันครูครั้งที่ 65 ประจำปี พ.ศ. 2564

ครูวิถีใหม่ ใส่ใจดิจิทัล สร้างสรรค์คุณธรรมประจำชาติ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ประวัติความเป็นมา

วันครู ได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 สืบเนื่องมาจากการประกาศพระราชบัญญัติครู ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อปี พ.ศ. 2488 ซึ่งระบุให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่า คุรุสภา เป็นนิติบุคคลให้ครูทุกคนเป็นสมาชิกคุรุสภา โดยมีหน้าที่ในเรื่องของสถาบันวิชาชีพครู ในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ให้ความเห็นเรื่องนโยบายการศึกษา และวิชาการศึกษาทั่วไปแก่กระทรวงศึกษาธิการ ควบคุมจรรยาและวินัยของครู รักษาผลประโยชน์ ส่งเสริมฐานะของครู จัดสวัสดิการให้ครู และครอบครัวได้รับความช่วยเหลือตามสมควร ส่งเสริมความรู้ และความสามัคคีของครู 

การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมในวันครู

เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในบทบาท และหน้าที่ของครู ตลอดจนจรรยามารยาทและวินัยตามระเบียบประเพณีครู และบทบาทหน้าที่ของศิษย์ที่พึงปฏิบัติต่อครู ตลอดจนการจัดกิจรรมได้เหมาะสม และมีประสิทธภาพ 

กิจกรรมวันครูแห่งชาติ 2564

สำนักนายกรัฐมนตรี มีการจัดงานวันครู ประจำปี พ.ศ. 2564 ในรูปแบบ “New Normal” สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมงานวันครูออนไลน์กับคุรุสภา และร่วมแชร์ความรู้สึกดี ๆ ส่งต่อถึงพระคุณของครูได้ที่ www.วันครู.com


แหล่งที่มา

https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/01/26316/

https://www.sanook.com/campus/1183409/

Leave a Reply