ลงคะแนน Minor board และประธานโครงการ 25 ก.ย. 2563

กฎระเบียบการเลือกตั้ง

กรณีมีผู้สมัครเพียง 1 คน ในตำแหน่งนั้น ๆ ให้เป็นการลงคะแนนรับรอง/ไม่รับรอง โดยผู้สมัครจะต้องได้รับการรับรองอย่างน้อย 2 ใน 3 (16 สถาบัน) ของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงจึงจะมีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งนั้น ๆ

(อ้างอิงจาก กฎระเบียบการเลือกตั้งคณะกรรมการสหพันธ์ฯ และประธานโครงการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓)

ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพแพทย์

ไม่มีผู้สมัครในครั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครและการเลือกตั้งจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

ประธานโครงการค่ายวิจัย ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2563

มีผู้สมัคร 1 คน คือ นศพ. ปัณณ์ชนก ตันติยุทธ ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ใบสมัคร

คลิปผู้สมัคร

ประธานโครงการค่ายนักพูด ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

ไม่มีผู้สมัครในครั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครและการเลือกตั้งจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

ประธานโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างสโมสร ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

มีผู้สมัคร 1 คน คือ นศพ. อินทร์ณรา ศรีสถิตย์นรากูร ชั้นปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ใบสมัคร

คลิปผู้สมัคร

ลงคะแนนเสียง

[weforms id=6805]

Leave a Reply