วันต่อต้านยาเสพติดโลก

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

ประวัติ

        ในการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้ยาในทางที่ผิด และการลักลอบใช้ยาเสพติด (International Conference on Drug Abuse and licit Trafficking : ICDAIT) ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 17-26 มิถุนายน 2530 ที่ประชุมได้มีมติให้เสนอสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ขอให้กำหนดวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็น “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” (International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking)

        โดยที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอดังกล่าวในการประชุมเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2530 ซึ่งประเทศไทย หนึ่งในประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ได้แสดงเจตนารมณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับประเทศสมาชิกอื่น ๆ ทั่วโลก ด้วยการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดเป็นประจำเสมอมา ดังนั้น เพื่อเป็นการย้ำเตือนให้ประชาชนไทยเกิดความตระหนักว่ายาเสพติดเป็นปัญหาของคนไทยทั้งชาติ ที่ทุกคนควรมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข สำนักงาน ป.ป.ส. จึงขอเชิญชวนชาวไทยทุกคนร่วมกัน “สวมเสื้อสีขาว” โดยพร้อมเพรียงกันในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

โทษของยาเสพติด

   -โทษทางร่างกาย และจิตใจ เช่น ร่างกายเสื่อมโทรม สมรรถภาพเสื่อม วิตกกังวล ขาดความมั่นใจ เฉื่อยชา เจ็บป่วยง่าย ผิวคล้ำ

   -โทษต่อสังคม เช่น เกิดปัญหาอาชญากรรม สูญเสียแรงงาน สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการรักษา

   -โทษต่อประเทศ ทำลายเศรษฐกิจชาติ

วิธีการป้องกันอันตรายจากสารเสพติด

    1. การป้องกันตนเอง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และพักผ่อนให้เพียงพอ  เลือกคบเพื่อนที่ไม่มั่วสุมสิ่งเสพติด

    2. ให้ความรักความเข้าใจ และอบรมสั่งสอนโทษของสิ่งเสพติดแก่สมาชิกในครอบครัว

    3. การป้องกันในสถานศึกษา ควรให้ความรู้ซึ่งสิ่งเสพติด จัดนิทรรศการและการรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด ไปศึกษาดูงาน ณ สถานบำบัดผู้ติดยาเสพติด

    4. การป้องกันในชุมชน ควรจัดสถานที่ออกกำลังกาย และจัดกลุ่มแม่บ้านให้ความรู้เรื่องสิ่งเสพติด


ขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก

https://sites.google.com/site/sujira091/home/thos-khxng-ya-seph-tid

https://hilight.kapook.com/view/25763

Leave a Reply