ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิตนักศึกษาแพทย์และนักเรียนแพทย์ทหาร
ประธานโครงการ Elective Thailand
นิสิตแพทย์ทวีรัตน์ วงศ์สุทธิ์
ชั้นปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประธานโครงการค่ายนักพูด ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
นักศึกษาแพทย์กัญญภัส เพ็งหนู
ชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ประธานโครงการค่ายวิจัย ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2563
นักศึกษาแพทย์ปัณณ์ชนก ตันติยุทธ
ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ฝ่ายส่งเสริมความสัมพันธ์องค์กร
ประธานโครงการแรกพบสพท.
นักศึกษาแพทย์กฤติกา จันทรเวคิน
ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ประธานโครงการแลกเปลี่ยนสโมสร ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563
นักศึกษาแพทย์อินทร์ณรา ศรีสถิตย์นรากูร
ชั้นปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
ประธานโครงการเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์
นักเรียนแพทย์ทหารภัทร์ ณรงค์เดช
ชั้นปีที่ 5 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมเพื่อสังคม
ประธานโครงการ The New Little D Little Volunteer
นักศึกษาแพทย์ดิศรณ์ สายะเสวี
ชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น