ฝ่ายบริหารองค์กร
ฝ่ายบริหาร
นักศึกษาแพทย์ณัฐรวี งามประเสริฐสิทธิ์
ชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ฝ่ายบุคลากร
นักศึกษาแพทย์ณัฐพล รัตนแก้วกาญจน์
ชั้นปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ฝ่ายประเมินผล
นักศึกษาแพทย์​ณัฐธิดา สุวรรณศรี
ชั้นปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ฝ่ายสวัสดิการ สถานที่ และการผลิต
นักศึกษาแพทย์สิทธิพงษ์ มหาศักดิ์ศิริ
ชั้นปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นักศึกษาแพทย์อิสรีย์ แสงบุริมทิศ
ชั้นปี 2 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ฝ่ายศิลป์
นักศึกษาแพทย์พัทธมน เภตรากาศ
ชั้นปี 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษาแพทย์เพ็ญพิชชา โรจน์พิบูลสถิตย์
ชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์
นักศึกษาแพทย์หัฏฐาภรณ์ ภูเนตร
ชั้นปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิตนักศึกษาแพทย์และนักเรียนแพทย์ทหาร
ฝ่ายกลยุทธ์และนวัตกรรม
นักศึกษาแพทย์ธาม จันทร์วรชัยกุล
ชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ฝ่ายวิชาการชั้นพรีคลินิก
นักศึกษาแพทย์พงศ์เทพ อรรถสกุลชัย
ชั้นปี 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ฝ่ายวิชาการชั้นคลินิก
นักศึกษาแพทย์​ธีรวัฒน์​ พิพัฒนกุลชัย
ชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ฝ่ายส่งเสริมความสัมพันธ์องค์กร
ฝ่ายส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในองค์กร
นักศึกษาแพทย์กิตติยา แซ่หลี
ชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ฝ่ายส่งเสริมความสัมพันธ์ภายนอกองค์กร
นิสิตแพทย์ธณัญชนัย อุชุโกศลการ
ชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมเพื่อสังคม
ฝ่ายแคมเปญ และกิจกรรมเพื่อสังคม
นักศึกษาแพทย์กฤตพงศ์ กุลธำรงศรี
ชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ฝ่ายการเงิน
ฝ่ายจัดหาทุน
นักศึกษาแพทย์ชญานุช โฆษิตพันธวงศ์
ชั้นปีที่ 3 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เลขานุการ
ฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการ
นิสิตแพทย์ธนาวุฒิ วิไลรัตนดิลก
ชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย