ที่ปรึกษาสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย
ในพระอุปถัมภ์ฯ​

รศ. ร.อ. นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พล.ต. ผศ.ปิยพันธุ์ ชีรานนท์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ฝ่ายกิจการนักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์

นายกสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย
ในพระอุปถัมภ์ฯ

นักศึกษาแพทย์ภรัณยู โอสถธนากร

ชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รองนายกสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย
ในพระอุปถัมภ์ฯ

นักศึกษาแพทย์ธนศักดิ์ จันทรภาพ

ชั้นปีที่ 5 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฝ่ายส่งเสริมความสัมพันธ์องค์กร

นักศึกษาแพทย์ฐิติศักดิ์ มหันต์ชาครพงศ์

ชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ นิสิตนักศึกษาแพทย์และนักเรียนแพทย์ทหาร​

นักศึกษาแพทย์ภัครวัฒน์ มงคลสวัสดิ์

ชั้นปีที่ 5 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมเพื่อสังคม​

นักศึกษาแพทย์พิมพกานต์ ตรารุ่งเรือง

ชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์​

ฝ่ายบริหารองค์กร​

นักเรียนแพทย์ทหารวัชรพรรณ สมพงษ์

ชั้นปีที่ 5 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ฝ่ายสื่อสารองค์กร​

นิสิตแพทย์ปภาอร คำทับทิม

ชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ฝ่ายการเงิน

นิสิตแพทย์ปิยธิดา แสงอ่อน

ชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขานุการ​