สรุปรายรับ-รายจ่าย ประจำปีการศีกษา 2565

ระเบียบนโยบายการเงิน

การเก็บเงินค่าดำเนินการส่วนกลางสหพันธ์ฯ

เอกสารฝ่ายการเงิน

เอกสารการร่างงบประมาณโครงการ

ตัวอย่างการทำเอกสารการร่างงบประมาณโครงการ
ไฟล์เอกสารการร่างงบประมาณโครงการ
ส่งเอกสารการร่างงบประมาณโครงการ

เอกสารใบแจ้งความจำนงขอเบิกเงิน

ตัวอย่างการทำเอกสารใบแจ้งความจำนงขอเบิกเงิน
ไฟล์เอกสารใบแจ้งความจำนงขอเบิกเงิน
ส่งเอกสารใบแจ้งความจำนงขอเบิกเงิน ครั้งที่ 1
ส่งเอกสารใบแจ้งความจำนงขอเบิกเงิน ครั้งที่ 2

เอกสารการทำสรุปรายรับ-รายจ่าย

ตัวอย่างการทำเอกสารการทำสรุปรายรับ-รายจ่าย
ไฟล์เอกสารการทำสรุปรายรับ-รายจ่าย
ส่งเอกสารการทำสรุปรายรับ-รายจ่าย

เอกสารใบเสร็จรับเงิน

ตัวอย่างการทำเอกสารใบเสร็จรับเงิน
ไฟล์เอกสารใบเสร็จรับเงิน
ส่งเอกสารใบเสร็จรับเงิน

เอกสารใบสำคัญเบิกจ่ายเงิน

ตัวอย่างการทำเอกสารใบสำคัญเบิกจ่ายเงิน
ไฟล์เอกสารใบสำคัญเบิกจ่ายเงิน
เอกสารใบสำคัญเบิกจ่ายเงิน ส่งเป็น

google sheets ที่ Line official

พร้อมหลักฐานการใช้จ่ายเงิน