ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิตนักศึกษาแพทย์และนักเรียนแพทย์ทหาร
ประธานโครงการ Elective Thailand
นิสิตแพทย์ทวีรัตน์ วงศ์สุทธิ์
ชั้นปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประธานโครงการค่ายนักพูด
ประธานโครงการค่ายพัฒนานิสิตนักศึกษาแพทย์กับงานวิจัย
ฝ่ายส่งเสริมความสัมพันธ์องค์กร
ประธานโครงการแรกพบสพท.
นักศึกษาแพทย์กฤติกา จันทรเวคิน
ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ประธานโครงการแลกเปลี่ยนสโมสรฯ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
ประธานโครงการเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์
ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมเพื่อสังคม
ประธานโครงการค่ายจริยธรรมสัญจร
ประธานโครงการหน่วยแพทย์อาสาพัฒนาชุมชน
Sample text