การเก็บเงินสมาชิกใหม่

0 0

แจ้งจำนวนสมาชิกใหม่

ภายใน 19 กรกฎคม 2563

0 0

ส่งเอกสารให้แต่ละสถาบัน

ภายใน 8 สิงหาคม 2563

0 0

ชำระเงินค่าสมาชิก

ภายในเดือนสิงหาคม

0 0

แจ้งและส่งหลักฐาน

การชำระเงิน

ภายในเดือนสิงหาคม

0 0

ออกใบเสร็จ

*กรุณากรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการออกใบเสร็จ ก่อนการประชุมสามัญครั้งที่ 3*

นสพ.ปภาอร คำทับทิม (อุ้ม)

รองนายกสหพันธ์ฯ ฝ่ายการเงิน

FB: Paparon  Khamtabtim

Line: phapaorn