สรุปรายรับ-รายจ่าย ประจำปีการศีกษา 2562

ระเบียบนโยบายการเงิน

การเก็บเงินสมาชิกใหม่

  1. กรอกข้อมูล เหรัญญิกโครงการ ลงในฟอร์ม ข้อมูลติดต่อ
  2. จัดทำร่างงบประมาณโครงการคร่าวๆ และส่งเอกสารก่อนเริ่มดำเนินโครงการ
  3. ฝ่ายการเงินจะใช้เวลาตรวจสอบเอกสาร และอนุมัติงบประมาณภายใน  2 สัปดาห์นับตั้งแต่วันที่ส่งเอกสาร
  4. ติดตามผลการอนุมัติงบประมาณได้ในเว็บไซต์ฝ่ายการเงิน
  1. หลังฝ่ายการเงินอนุมัติงบประมาณแล้ว ให้จัดทำใบแจ้งความจำนงขอเบิกเงินครั้งที่ 1 ส่งที่ฝ่ายการเงิน
  2. การเบิกเงินครั้งที่ 1 จะเบิกได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ
  3. การเบิกเงินครั้งที่ 2 จะเบิกได้เมื่อมีการชี้แจ้งรายละเอียดการนำเงินไปใช้ มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 60 ของงบประมาณที่ได้รับในครั้งที่ 1
  4. จัดทำใบแจ้งความจำนงขอเบิกเงินครั้งที่ 2 และส่งเอกการสารชี้แจ้งรายละเอียดการนำเงินไปใช้ ในฟอร์ม เอกสารชี้แจงงบประมาณครั้งที่ 1
  1. จัดทำเอกสารสรุปรายรับ-รายจ่าย และส่งให้ฝ่ายการเงิน ไม่เกิน 1 เดือนหลังจบโครงการ
  2. รวบรวมหลักฐานการใช้จ่ายเงิน เช่น ใบเสร็จ หรือ ใบสำคัญเบิกจ่ายเงิน แล้วส่งให้ฝ่ายการเงินในการประชุมสามัญ หรือ วันที่เจอกันในโครงการต่าง ๆ

เอกสารฝ่ายการเงิน

เอกสารการร่างงบประมาณโครงการ

ตัวอย่างการทำเอกสารการร่างงบประมาณโครงการ
ไฟล์เอกสารการร่างงบประมาณโครงการ
ส่งเอกสารการร่างงบประมาณโครงการ

เอกสารใบแจ้งความจำนงขอเบิกเงิน

ตัวอย่างการทำเอกสารใบแจ้งความจำนงขอเบิกเงิน
ไฟล์เอกสารใบแจ้งความจำนงขอเบิกเงิน
ส่งเอกสารใบแจ้งความจำนงขอเบิกเงิน ครั้งที่ 1
ส่งเอกสารใบแจ้งความจำนงขอเบิกเงิน ครั้งที่ 2

เอกสารการทำสรุปรายรับ-รายจ่าย

ตัวอย่างการทำเอกสารการทำสรุปรายรับ-รายจ่าย
ไฟล์เอกสารการทำสรุปรายรับ-รายจ่าย
ส่งเอกสารการทำสรุปรายรับ-รายจ่าย

เอกสารใบเสร็จรับเงิน

ตัวอย่างการทำเอกสารใบเสร็จรับเงิน
ไฟล์เอกสารใบเสร็จรับเงิน
ส่งเอกสารใบเสร็จรับเงิน

เอกสารใบสำคัญเบิกจ่ายเงิน

ตัวอย่างการทำเอกสารใบสำคัญเบิกจ่ายเงิน
ไฟล์เอกสารใบสำคัญเบิกจ่ายเงิน
เอกสารใบสำคัญเบิกจ่ายเงิน ส่งเป็น

เอกสารตัวจริง พร้อมหลักฐานการใช้จ่ายเงิน
Sample text