โครงการ

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิตนักศึกษาแพทย์และนักเรียนแพทย์ทหาร

ค่ายนักพูดครั้งที่ 3

Elective Thailand

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายกลยุทธ์และนวัตกรรม

ฝ่ายส่งเสริมความสัมพันธ์องค์กร

ค่ายสัมนาสามองค์กร

โครงการกีฬาเข็มสัมพันธ์

ฝ่ายประสานงานภายในองค์กร

ฝ่ายประสานงานภายนอกองค์กร

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

โครงการเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์

คณะอนุกรรมการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ

ฝ่ายประสานงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ฝ่ายศิลป์

ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและกิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการหน่วยแพทย์อาสาพัฒนาชุมชน

โครงการค่ายจริยธรรมสัญจร

ฝ่ายบริหารองค์กร

ฝ่ายบริหารองค์กร

ฝ่ายประเมินผล

ฝ่ายสวัสดิการ สถานที่ และทรัพย์สิน

ฝ่ายบุคลากร