SMST ETHICS & SOCIAL RESPONSIBILITIES TEAM

ETHICAL PROMOTION

     ทีมจริยธรรมฯ มีหน้าที่หลักในการดูแลและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนิสิตนักศึกษาแพทย์ (Thai student code conduct) เพื่อให้ทุก ๆ คนมีการตระหนักและเข้าใจความเป็นแพทย์ได้มากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นที่นิสิตนักศึกษาแพทย์และนักเรียนแพทย์ทหารทุกคนควรตระหนักถึงในสังคมที่ก้าวหน้าและมีการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ วัน

VOLUNTEER

     อีกทั้งทีมจริยธรรมฯ ไม่ได้มองถึงเพียงเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเท่านั้น การมีจิตอาสาต่อสังคมก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่นิสิตนักศึกษาแพทย์และนักเรียนแพย์ทหารควรตระหนักด้วย โดยฝ่ายเราจะคอยสนับสนุนและจุดประกายในสิ่งเหล่านี้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของ สพท.

โครงการ