SMST Firstdate 2021

7 – 8 สิงหาคม 2564

โครงการแรกพบ สพn. SMST First Date นั้น จัดขึ้นมาโดยมี วัตถุประสงค์เพื่อที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตนักศึกษาแพทย์ จากต่างสถาบัน แนะนำเส้นทางการเรียนแพทย์รวมทั้งการปลูกฝังคุณธรรม และ จริยธรรมวิชาชีพแพทย์ให้แก่นิสิตนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 สำหรับรูปแบบกิจกรรมในปีนี้

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ทำให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นออนไลน์ ระหว่างวันที่ 7 ถึง 8 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งประกอบ ไปด้วยกิจกรรม “บอกเล่า ชีวิตนิสิตแพทย์” ที่จะนำเสนอเรื่องราวเส้นทางชีวิตของนักศึกษาแพทย์ ตั้งแต่ การปรับตัวจากชั้นมัธยมสู่มหาวิทยาลัย การเรียนชั้นปรีคลินิก ชั้นคลินิก การใช้ทุน รวมถึงการเรียนต่อเฉพาะทาง และชีวิตการทำงานของแพทย์ นอกจากกิจกรรม ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ทางโครงการได้เชิญวิทยากรเข้ามาพูดคุยให้ความรู้ และ สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนแพทย์อีกด้วย

สุดท้ายนี้ทางโครงการแรกพบ สพท. SMST First Date ก็หวังว่านิสิต นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้ และความสนุกจาก กิจกรรมของโครงการ

Learning & Sharing

Knowing SMST

Introduce Activities

Creating relationship and long-lasting memories

Thanks

Icons made by geotatah from www.flaticon.com