SMST INTERNAL AND EXTERNAL AFFAIRS TEAM

ขอเลื่อนการจัดงานกีฬาเข็มสัมพันธ์ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ เรื่อง ขอเลื่อนการจัดงานกีฬาเข็มสัมพันธ์ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2563 สามารถติดตามข่าวสารเ…

Read More »

TOGETHERNESS

     ทีมประสานงานภายใน ประสานงานภายนอก และประสานงาน UNDERSTAND มีหน้าที่หลักในการดูแลความสัมพันธ์ของสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทยฯ (สพท.) กับสโมสรของทุกสถาบัน สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย (IFMSA) และสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์เอเชียแห่งประเทศไทย (AMSA) องค์กรภายนอกอื่น ๆ เช่น สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์แห่งประเทศไทย (สนทท.) และสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.) รวมถึงคณะอนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจภาวะซึมเศร้าในนิสิตนักศึกษาแพทย์ ภายใต้สพท. (UNDERSTAND) ทั้งในการเข้าร่วมประชุม และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น รวมถึงเป็นสื่อกลางในการรับข้อมูลข่าวสาร และแลกเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน และความคิด เพื่อนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็ง และร่วมมือกันในการจัดทำโครงการต่อไปในอนาคต

INTERNAL RELATIONSHIP

     การส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในของนิสิตนักศึกษาแพทย์และนักเรียนแพทย์ทหารทุกสถาบัน ผ่านโครงการต่าง ๆ ทั้งโครงการแรกพบสพท. โครงการงานกีฬาเข็มสัมพันธ์ และโครงการแลกเปลี่ยนสโมสร ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตนักศึกษาแพทย์และนักเรียนแพทย์ทหาร และเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดในการบริหารงานของสโมสรทุกสถาบัน รวมถึงการมองทิศทางการทำงาน และแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนา การต่อยอดการทำงาน และความสัมพันธ์ร่วมกันให้มากยิ่งขึ้นต่อไป

INTERPROFESSIONAL RELATIONSHIP

     การส่งเสริมความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอกอื่น ๆ ที่มีการจับมือกัน ให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และเกิดการแลกเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน การบริหารองค์กร ผ่านการไปเข้าร่วมการประชุม และกิจกรรมขององค์กรต่าง ๆ รวมไปถึงโครงการที่มีการทำงานร่วมกันอยู่เดิม นอกจากนี้ยังสามารถต่อยอดนำไปสู่การสรรสร้างโครงการใหม่ ๆ ขึ้นมาได้อีก เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม และยกระดับความร่วมมือมากยิ่งขึ้น

โครงการ