SMST CORPORATE COMMUNICATION TEAM

PUBLIC NETWORK

       ทำหน้าที่เชื่อมโยงโรงเรียนแพทย์ทั่วประเทศไทยให้สามารถติดต่อสื่อสารและประสานงานระหว่างสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการดำเนินงานที่ไร้รอยต่อและได้รับประโยชน์สูงสุด นอกจากการติดต่อระหว่างสถาบันแล้วยังมีหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประสานงานระหว่างองค์กรภายนอกกับโรงเรียนแพทย์ทั่วประเทศ เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลอย่างทั่วถึงและเกิดความเข้าใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน พร้อมทั้งพัฒนาการประชาสัมพันธ์ของทุกคณะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

PUBLIC RELATION

    เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงความเป็นนิสิตนักศึกษาแพทย์และนักเรียนแพทย์ทหารให้คนทั่วไปได้รับทราบในหลายมุมมอง และประชาสัมพันธ์สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์ฯ ให้เป็นที่รู้จักกับบุคคลทั่วไปมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การติดต่อสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ข่าวสารกับนิสิตนักศึกษาแพทย์และนักเรียนแพทย์ทหารทั่วประเทศถือเป็นหน้าที่อีกประการหนึ่งที่สำคัญ เพื่อให้นิสิตนักศึกษาแพทย์และนักเรียนแพทย์ทหารเข้าถึงข่าวสารอย่างทั่วถึงและรับรู้ถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างแพร่หลาย