วันที่ 24 – 26 มกราคม 2563
เวลา 9.00 – 17.00 น. (ไม่ค้างคืน)
ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
รับสมัครวันนี้ – 25 พฤศจิกายน 2562
จำนวน 10 คนเท่านั้น จากทั่วประเทศไทย
ไม่จำกัดจำนวนคนต่อสถาบัน 
ทางคณะผู้จัดงานจะทำการคัดเลือกผู้สมัครจาก Essay ภาษาอังกฤษ จำนวนคำ ไม่เกิน 150 คำ เกี่ยวกับหัวข้อ
“How can Innovation create a world a better place?”
และประกาศรายชื่อในวันที่ 16 ธันวาคม 2562
Take home message: How to systematically create a sustained Medical Product or system that save community?
 การอบรมเป็นภาษาอังกฤษ
 ในการอบรมจะสอนให้เข้าใจเนื้อหาดังต่อไปนี้
 1. ความเข้าใจในหลักการของการสร้าง product ให้ตอบโจทย์ของผู้ป่วย
2. วิธีการประเมินความสำคัญของปัญหา
3. วิธีการคิดแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์
4. วิธีการสร้าง prototype ในการแก้ปัญหา
5. การประเมินผลตอบรับอย่างเป็นระบบจากผู้ป่วยหลังใช้ prototype
6. โมเดลทางธุรกิจที่สามารถทำให้ product เราสามารถอยู่ได้
7. วิธีการนำเสนอไอเดียอย่างฉลาดและเป็นระบบ
8. นำเสนอผลงานที่ผ่านการใช้ความรู้จากข้อ 1-8 ให้คณะกรรมการฟัง