SMST Research camp

8th-9th Febuary, 2020

at Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital

Overview of research

เข้าใจกระบวนการในการทำงานวิจัย

overview of research

ทราบสาขาต่างๆ ในการทำงานวิจัย

conection & relationship

สร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตนักศึกษาแพทย์ในแต่ละสถาบัน

สมัครเข้าร่วมค่ายวิจัย

รับสมัครวันที่ 11 – 30 พฤศจิกายน 2562
ค่าลงทะเบียน คนละ 1,700 บาท
สถาบันละ 5 คนเท่านั้น
(หากสนใจโปรดติดต่อตัวแทนสพท.ของแต่ละสถาบันเพื่อทำการคัดเลือกตามเกณฑ์ของแต่ละสถาบัน)
*** สมัครได้เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากแต่ละสถาบันเท่านั้น ***

Workshop

talk show

sightseeing research center

รองประธานโครงการ
นิสิตแพทย์ณิชกานต์ เตียวประเสริฐ
ชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประธานโครงการ
นักศึกษาแพทย์ภรัณยู โอสถธนากร
ชั้นปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
รองประธานโครงการ
นักศึกษาแพทย์ณิชารีย์ มั่นคงพิทักษ์กุล
ชั้นปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
รองประธานโครงการ
นักศึกษาแพทย์ยสวัต สุวรรณลิขิต
ชั้นปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
ฝ่ายประเมินผล
นิสิตแพทย์โมนา วจนะถาวรชัย
ชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เหรัญญิก
นักศึกษาแพทย์แพรวา ฤทธิ์เกษม
ชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขานุการ
นิสิตแพทย์ปิยธิดา แสงอ่อน
ชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขานุการ
นักศึกษาแพทย์ฉันทวัฒน์ หรูชวพล
ชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ฝ่ายศิลป์
นักศึกษาแพทย์ศรมณี โชคเธียรอนันต์
ชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
ฝ่ายลงทะเบียน
นิสิตแพทย์ปภาอร คำทับทิม
ชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ฝ่ายลงทะเบียน
นักศึกษาแพทย์ศิรประภา ศรีพลวารี
ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ฝ่ายลงทะเบียน
นิสิตแพทย์ฉัตชัย คชเดช
ชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ฝ่ายสวัสดิการ
นักศึกษาแพทย์อลิน รัตนาสิทธิสกุล
ชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ฝ่ายสวัสดิการ
นิสิตเตรียมแพทย์ธวัลพร ชูเกียรติจตุรพร
ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
ฝ่ายสวัสดิการ
นักศึกษาแพทย์วรชัย ตันนิรันดร
ชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นักศึกษาแพทย์ปริยาวัลย์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
ชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
ฝ่ายกิจกรรม
นักศึกษาแพทย์ธนันพัชญ์ แสงสุวรรณวิภา
ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ฝ่ายกิจกรรม
นักศึกษาแพทย์ขวัญข้าว วีระวัธนชัย
ชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
ฝ่ายสันทนาการ
นักศึกษาแพทย์วิชชุกร ฐิติรุ่งเรือง
ชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ฝ่ายสถานที่
นักศึกษาแพทย์ภัทรพล สันติวราคม
ชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

What Our Team say

การวิจัยนั้นคือการค้นหาคำตอบ เพื่อการต่อยอดการเรียนรู้ และเป็นรากเหง้าแห่งการพัฒนาของสรรพสิ่ง ไม่เว้นในทางการแพทย์และสาธารณสุข ผมมีความฝันว่าพวกเรานิสิตนักศึกษาแพทย์ไทย จะเป็นแรงสำคัญของฟันเฟืองที่ขับเคลื่อนวงการ และร่วมกันสร้าง 'สังคมแห่งนิสิตนักศึกษาแพทย์นักวิจัย' ร่วมกันต่อไปครับ

นศพ.ภรัณยู โอสถธนากร
ประธานโครงการค่ายวิจัย ครั้งที่ 8

ถ้าพูดถึง "วิจัย" อาจจะดูเป็นเรื่องไกลตัวของใครหลายๆ คน มันคงเป็นเรื่องที่ดี ถ้าทุกคนสามารถเข้าถึงการวิจัยง่ายขึ้น มาเถอะนะ มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจ สร้างงานวิจัยไปด้วยกัน 🙂

นสพ.ณิชกานต์ เตียวประเสริฐ
รองนายกฯ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิตนักศึกษาแพทย์และนักเรียนแพทย์ทหาร

วิจัยคืออะไร? สำหรับพี่ วิจัยเป็นอาวุธ อาวุธที่ใช้จัดการกับความคิดและการหาคำตอบของคำถามที่เราสงสัยอย่างเป็นเหตุเป็นผล ค่ายวิจัยจะเป็นพื้นที่ให้น้องๆ ที่สนใจลองมาสัมผัสกับอาวุธชิ้นนี้อย่างใกล้ชิด แล้วน้องๆ จะติดใจ “SMST Research Camp, beginning with endless learning”

นศพ.กนกพงศ์ สุภาราญ
ประธานโครงการค่ายวิจัย ครั้งที่ 7

การวิจัยถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทางการแพทย์ การดูแลรักษาล้วนถูกปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีความเชื่อว่าผู้ป่วยจะได้รับประโยชน์สูงสุด จุดเริ่มต้นที่ดีทำให้รากฐานแห่งการพัฒนานั้นแข็งแรง หนึ่งในคุณสมบัติของนิสิตนักศึกษาในยุคปัจจุบัน

นศพ.ณัฐภัทร สมานพงษ์
นศพ.เกียรติชัย ทัศนวิภาส
ประธานโครงการค่ายวิจัย ครั้งที่ 6