Speech training camp

14th-15th December, 2019

at Faculty of Medicine, Siriraj Hospital

พัฒนาทักษะการพูดและการสื่อสาร ให้สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะการเป็นแพทย์ในอนาคตได้

ตระหนักถึงความสําคัญของการมีทักษะการพูดและการสื่อสารที่ดี รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

สมัครเข้าร่วมค่ายนักพูด

รับสมัครวันที่ 15 ก.ย. – 6 ต.ค. 2562
ค่าลงทะเบียน คนละ 1,700 บาท
สถาบันละ 2 คน
(หากสนใจโปรดติดต่อตัวแทนสพท.ของแต่ละสถาบัน)

*** สมัครได้เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากแต่ละสถาบันเท่านั้น ***

รองประธานโครงการ
นิสิตแพทย์ณิชกานต์ เตียวประเสริฐ
ชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประธานโครงการ
นักศึกษาแพทย์กมลชนก มีสุวรรณ
ชั้นปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
รองประธานโครงการ
นิสิตแพทย์พัชรี รัตนอุดม
ชั้นปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เลขานุการ
นักศึกษาแพทย์พิมพ์ชนก สมจันทร์
ชั้นปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เหรัญญิก
นักศึกษาแพทย์รัฐยา จันดาวัลย์
ชั้นปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ฝ่ายถ่ายภาพ
นักศึกษาแพทย์ศุภรัตน์ ศรีลาธรรม
ชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ฝ่ายพิธีการ
นิสิตแพทย์ปิยธิดา แสงอ่อน
ชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ฝ่ายกิจกรรม
นักศึกษาแพทย์ชนิดาภา วินท์ภัทนน
ชั้นปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
ฝ่ายกิจกรรม
นักศึกษาแพทย์ลัทธวัฒน์ ปกรณ์วณิชชา
ชั้นปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
ฝ่ายกิจกรรม
นักศึกษาแพทย์เศรษฐศักดิ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
ชั้นปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
ฝ่ายสันทนาการ
นักศึกษาแพทย์พิชามญชุ์ โรจนรัตน์
ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ฝ่ายสถานที่
นักศึกษาแพทย์พีระทัศน์ จิตรมณีวรรณ
ชั้นปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ฝ่ายสวัสดิการ
นักศึกษาแพทย์กิตตินันท์ จันทร์สุย
ชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
ฝ่ายสวัสดิการ
นักศึกษาแพทย์วริศรา จิตชยานนท์กุล
ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ฝ่ายสวัสดิการ
นักศึกษาแพทย์ธนินท์ธร บุญสุธารมณ์
ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นักศึกษาแพทย์ภัทรปวัน ภูรัต
ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นักศึกษาแพทย์นวินดา มุสิกโปฎก
ชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ฝ่ายประเมินผล
นักศึกษาแพทย์กวินชญา พูลสมบัติ
ชั้นปีที่ 3 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ฝ่ายประเมินผล
นักศึกษาแพทย์ณัฐพล รัตนแก้วกาญจน์
ชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ฝ่ายลงทะเบียน
นิสิตแพทย์ปภาอร คำทับทิม
ชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ฝ่ายลงทะเบียน
นักศึกษาแพทย์ชิติสรรค์ พรั่งพิบูลย์
ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ฝ่ายลงทะเบียน
นักศึกษาแพทย์แพรวา ฤทธิ์เกษม
ชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ฝ่ายออกแบบสร้างสรรค์
นิสิตแพทย์ชนภรณ์ เรืองมณี
ชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Our team say

"หวังว่าค่ายนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาทักษะและจุดประกายความสามารถด้านการพูดของนักศึกษาแพทย์ อีกทั้งช่วยสร้างความมั่นใจในตนเอง เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีในการประกอบอาชีพแพทย์ต่อไปในอนาคต"
นศพ.กมลชนก มีสุวรรณ
ประธานโครงการค่ายนักพูด ครั้งที่ 3
"ทุกคนพูดได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่พูดเป็น"
นสพ.ธัญชนก นันทนาทรัพย์
ประธานโครงการค่ายนักพูด ครั้งที่ 1
"บางครั้ง โรคร้ายของคนไข้ ต้องอาศัยยาที่มีราคาแพงมหาศาลมารักษา แต่ยาเหล่านั้น ก็ไม่อาจเยียวยารักษาจิตใจของคนไข้ทุกรายได้ บางครั้งการเข้าถึงใจของคนไข้ ก็มีจุดเริ่มต้นมากจากทักษะพื้นฐานที่แพทย์ทุกคนมี นั่นคือ ‘การพูดและการสื่อสาร’ หากแต่เพียงได้มีโอกาสขัดเกลา พัฒนา และต่อยอดทักษะเหล่านี้ให้มากขึ้น ก็จะทำให้แพทย์ สามารถเข้าไปเยียวยาได้ถึง 'หัวใจ' ของคนไข้ได้ด้วยนั่นเอง"
นศพ.ชานน ล้ำเลิศ
ประธานโครงการค่ายนักพูด ครั้งที่ 2
"เชื่อว่าการพูดเป็นส่วนสำคัญของชีวิตทุกๆ คน โชคร้าย ที่ทุกคนไม่ได้พูดเก่งตั้งแต่เกิด แต่โชคดีกว่า ที่โลกนี้เปิดโอกาสให้คนเราได้พัฒนาตัวเอง แค่เราเริ่มคิดที่จะทำ นั่นก็เป็นก้าวแรกในการพัฒนาแล้ว หวังว่าจะเห็นทุกคนก้าวไปด้วยกันเนอะ รออยู่นะ :)"
นสพ.ณิชกานต์ เตียวประเสริฐ
รองนายกฯ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิตนักศึกษาแพทย์และนักเรียนแพทย์ทหาร รุ่นที่ 29