Notice: Trying to get property 'default_option' of non-object in /var/www/vhosts/thesmst.com/httpdocs/wp-content/plugins/custom-fields-display/custom-fields-display.php on line 207

Notice: Trying to get property 'select_field' of non-object in /var/www/vhosts/thesmst.com/httpdocs/wp-content/plugins/custom-fields-display/custom-fields-display.php on line 208

Notice: Trying to get property 'default_option' of non-object in /var/www/vhosts/thesmst.com/httpdocs/wp-content/plugins/custom-fields-display/custom-fields-display.php on line 207

Notice: Trying to get property 'select_field' of non-object in /var/www/vhosts/thesmst.com/httpdocs/wp-content/plugins/custom-fields-display/custom-fields-display.php on line 208

SMST QUALITY IMPROVEMENT TEAM

Teacher-day-2564-thumbnail

วันครู 16 มกราคม 2564


Notice: Trying to get property 'default_option' of non-object in /var/www/vhosts/thesmst.com/httpdocs/wp-content/plugins/custom-fields-display/custom-fields-display.php on line 207

Notice: Trying to get property 'select_field' of non-object in /var/www/vhosts/thesmst.com/httpdocs/wp-content/plugins/custom-fields-display/custom-fields-display.php on line 208
คำขวัญวันครูครั้งที่ 65 ประจำป…
SMST-1-Drink-I-can-Talk-thumbnail

SMST 1 Drink I can Talk : Speak and Listen คุณเล่า เราพร้อมฟัง


Notice: Trying to get property 'default_option' of non-object in /var/www/vhosts/thesmst.com/httpdocs/wp-content/plugins/custom-fields-display/custom-fields-display.php on line 207

Notice: Trying to get property 'select_field' of non-object in /var/www/vhosts/thesmst.com/httpdocs/wp-content/plugins/custom-fields-display/custom-fields-display.php on line 208
SMST 1 Drink I can Talk : Spea…
8756CADC-39A8-4235-91B1-124A872B2C1B

ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 20/2563 เรื่อง การรับสมัครสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1


Notice: Trying to get property 'default_option' of non-object in /var/www/vhosts/thesmst.com/httpdocs/wp-content/plugins/custom-fields-display/custom-fields-display.php on line 207

Notice: Trying to get property 'select_field' of non-object in /var/www/vhosts/thesmst.com/httpdocs/wp-content/plugins/custom-fields-display/custom-fields-display.php on line 208
📢 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 20/2…
D0DA0560-DD5B-42DE-85F8-05257E172CCC

วันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2563


Notice: Trying to get property 'default_option' of non-object in /var/www/vhosts/thesmst.com/httpdocs/wp-content/plugins/custom-fields-display/custom-fields-display.php on line 207

Notice: Trying to get property 'select_field' of non-object in /var/www/vhosts/thesmst.com/httpdocs/wp-content/plugins/custom-fields-display/custom-fields-display.php on line 208
ประวัติความเป็นมา เมื่อวันที่ …
5dec-01-thumbnail

5 ธันวาคม พ.ศ. 2563


Notice: Trying to get property 'default_option' of non-object in /var/www/vhosts/thesmst.com/httpdocs/wp-content/plugins/custom-fields-display/custom-fields-display.php on line 207

Notice: Trying to get property 'select_field' of non-object in /var/www/vhosts/thesmst.com/httpdocs/wp-content/plugins/custom-fields-display/custom-fields-display.php on line 208
วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นว…
1dec300

วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2563


Notice: Trying to get property 'default_option' of non-object in /var/www/vhosts/thesmst.com/httpdocs/wp-content/plugins/custom-fields-display/custom-fields-display.php on line 207

Notice: Trying to get property 'select_field' of non-object in /var/www/vhosts/thesmst.com/httpdocs/wp-content/plugins/custom-fields-display/custom-fields-display.php on line 208
คำขวัญวันเอดส์โลก ปี 2563 โดย …

ACADEMICS

     ทีมพัฒนาคุณภาพฯ มีหน้าที่หลักในการดูแลเรื่องการศึกษาของนิสิตนักศึกษาแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิชาการ การเรียน การสอบ National License การวิจัย การใช้ชีวิตในชั้น Clinic และ Pre-clinic การไปศึกษาดูงานต่างคณะ (Elective) นวัตกรรมทางการแพทย์ ปัญหาทางวิชาการ ซึ่งล้วนส่งเสริมและพัฒนาให้นิสิตนักศึกษาแพทย์จบไปเป็นแพทย์ที่ดีและมีคุณภาพ ก้าวทันโลกและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

SOFT SKILLS

     นอกจากในด้านของวิชาการแล้ว ฝ่ายพัฒนาคุณภาพฯ ยังมีหน้าที่ในการพัฒนาทักษะในด้านอื่นๆ เช่น ทักษะการสื่อสาร การถ่ายภาพ การทำงานศิลปะ ดนตรี กีฬา การบริหาร การใช้เทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งเป็นทักษะเสริม นอกเหนือจากด้านวิชาการ เป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาแพทย์ที่มีความสนใจในทักษะต่างๆ ได้มีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองในหลายๆ ด้าน เพื่อให้นิสิตนักศึกษาแพทย์มีความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถรอบด้าน 

ELECTIVE & INNOVATION EXCHANGE PROGRAM

     สำหรับเรื่องสุดท้ายของฝ่ายพัฒนาคุณภาพฯ คือการไปแลกเปลี่ยนระหว่างคณะแพทย์ โรงพยาบาล หรือบริษัทนวัตกรรมทางการแพทย์ เป็นการเรียนรู้การใช้ชีวิตในสถาบันอื่นๆ และเรียนรู้ในด้านวิชาการและทักษะต่างๆ เพื่อให้นิสิตนักศึกษาแพทย์ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ และรู้จักตนเองมากขึ้น ทำให้สามารถค้นหาแนวทางและวางแผนการดำเนินชีวิตในอนาคตต่อไปได้ดียิ่งขึ้น

งานฝ่ายพัฒนาคุณภาพฯ

โครงการ

Sample text