SMST QUALITY IMPROVEMENT TEAM


Deprecated: คำสั่ง Elementor\Scheme_Typography นี้ถูกเลิกใช้ตั้งแต่รุ่น 2.8.0! เป็นต้นมา กรุณาเปลี่ยนไปใช้ Elementor\Core\Schemes\Typography แทน in /var/www/vhosts/thesmst.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 5051

Deprecated: คำสั่ง Elementor\Scheme_Color นี้ถูกเลิกใช้ตั้งแต่รุ่น 2.8.0! เป็นต้นมา กรุณาเปลี่ยนไปใช้ Elementor\Core\Schemes\Color แทน in /var/www/vhosts/thesmst.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 5051

ACADEMICS

     ทีมพัฒนาคุณภาพฯ มีหน้าที่หลักในการดูแลเรื่องการศึกษาของนิสิตนักศึกษาแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิชาการ การเรียน การสอบ National License การวิจัย การใช้ชีวิตในชั้น Clinic และ Pre-clinic การไปศึกษาดูงานต่างคณะ (Elective) นวัตกรรมทางการแพทย์ ปัญหาทางวิชาการ ซึ่งล้วนส่งเสริมและพัฒนาให้นิสิตนักศึกษาแพทย์จบไปเป็นแพทย์ที่ดีและมีคุณภาพ ก้าวทันโลกและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

SOFT SKILLS

     นอกจากในด้านของวิชาการแล้ว ฝ่ายพัฒนาคุณภาพฯ ยังมีหน้าที่ในการพัฒนาทักษะในด้านอื่นๆ เช่น ทักษะการสื่อสาร การถ่ายภาพ การทำงานศิลปะ ดนตรี กีฬา การบริหาร การใช้เทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งเป็นทักษะเสริม นอกเหนือจากด้านวิชาการ เป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาแพทย์ที่มีความสนใจในทักษะต่างๆ ได้มีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองในหลายๆ ด้าน เพื่อให้นิสิตนักศึกษาแพทย์มีความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถรอบด้าน 

ELECTIVE & INNOVATION EXCHANGE PROGRAM

     สำหรับเรื่องสุดท้ายของฝ่ายพัฒนาคุณภาพฯ คือการไปแลกเปลี่ยนระหว่างคณะแพทย์ โรงพยาบาล หรือบริษัทนวัตกรรมทางการแพทย์ เป็นการเรียนรู้การใช้ชีวิตในสถาบันอื่นๆ และเรียนรู้ในด้านวิชาการและทักษะต่างๆ เพื่อให้นิสิตนักศึกษาแพทย์ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ และรู้จักตนเองมากขึ้น ทำให้สามารถค้นหาแนวทางและวางแผนการดำเนินชีวิตในอนาคตต่อไปได้ดียิ่งขึ้น

งานฝ่ายพัฒนาคุณภาพฯ

โครงการ